Statuten

STATUTEN MAC DE BEVELANDEN

Artikel 1:         Naam en zetel.
De vereniging draagt de naam M.A.C. “De Bevelanden” en is gevestigd te Goes.

Artikel 2:         Duur der vereniging.
De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, aanvangende 7 juli 1960 en mitsdien eindigende 6 juli 1989.

Opmerking: Dit artikel in 1978 gewijzigd in onbepaalde tijd.

Artikel 3:         Het verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, uitgezonderd het eerste, dat loopt van de dag van oprichting tot en met 31 december 1960.

Artikel 4:         De vereniging stelt zich ten doel:

 1. De motor- en autosport in Noord- en Zuid-Beveland te bevorderen;
 2. De belangen der motorrijders en automobilisten in het algemeen en die harer leden, voor zover deze met het motor- en autorijden verband houden, in het bijzonder, te behartigen;
 3. Onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.

Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in het bijzonder door:

 1. Het houden van clubtochten, toerritten in clubverband, het deelnemen met één of meer  clubteams aan wedstrijden of ritten , uitgeschreven door andere motor- en autoclubs of door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging;
 2. Het organiseren van evenementen op motor- en autogebied;
 3. Samenwerking met andere motor- en autoclubs;
 4. Het doen houden van lezingen en causerieën op verkeers- of motor- en autogebied;
 5. Andere wettige middelen die haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 5:         Leden en donateurs.
De vereniging bestaat uit leden, ereleden en donateurs. Alleen de leden en ereleden hebben stemrecht.

Artikel 6:         Het lidmaatschap.
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur, op de wijze, als bij Huishoudelijk Reglement te bepalen. Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen omtrent de door de leden te betalen contributie.

Artikel 7:         Beëindiging van het lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt door:

                        a. opzegging
                        b. overlijden
                        c. royement

De bepalingen omtrent opzegging en royement zijn nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8:         Leiding van de Verenging.
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur dat uit en door de leden wordt gekozen op de wijze als bij de Huishoudelijk Reglement te bepalen. Het bestuur bestaat uit zeven leden die 3-jaarlijks volgens rooster aftreden.

Artikel 9:         Vergaderingen.
In de maand januari van ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De agenda van deze vergadering behelst in ieder geval:

 1. Het verslag van de secretaris inzake de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar;
 2. De periodieke bestuursverkiezing;
 3. Het verslag van de penningmeester inzake inkomsten en uitgaven van de vereniging, welk verlag door de kascommissie voor de aanvang van de vergadering moet zijn goedgekeurd en ten blijke hiervan door de leden van de kascommissie worden ondertekend;
 4. De verkiezing van een kascommissie, bestaande uit drie leden welker taak en bevoegdheid bij Huishoudelijk Reglement wordt geregeld;
 5. Wat verder ter tafel komt.

Artikel 10:       Huishoudelijk Reglement.
Een huishoudelijk Reglement stelt nadere bepalingen vast, betrekking hebbende op het beheer en de inrichting der vereniging. Dit reglement mag niet in strijd zijn met deze Statuten.

Artikel 11:       Ontbinding der vereniging
Tot ontbinding der vereniging wordt besloten in een vergadering van leden en wel bij besluit van tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. Aan deze vergadering dient tenminste door ¾ van het ledental te worden deelgenomen. Tot de vergadering waarin het voorstel tot ontbinding der vereniging in behandeling komt, moeten alle leden tenminste 8 dagen tevoren zijn uitgenodigd, met gelijktijdige bekendmaking van genoemd voorstel.

De vergadering die tot ontbinding der vereniging besluit, regelt de wijze waarop eventuele baten met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek, worden verdeeld.

Voorts wordt het laatstelijk zitting hebbende bestuur opdracht gegeven de liquidatie der vereniging uit te voeren.

Artikel 12:       Wijziging der Statuten.
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd in een vergadering van leden met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Tot de vergadering waarin het voorstel tot wijziging in behandeling komt, moeten alle leden tenminste 8 dagen tevoren zijn uitgenodigd, met gelijktijdige bekendmaking en omschrijving van genoemd voorstel.

Artikel 13:       Inwerkingtreding.
Deze statuten treden in werking op de dag hunner vaststelling, zijnde 22 november 1961.