Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MAC De Bevelanden

Van de leden, ereleden en donateurs

Artikel 1:         Leden.
Lid van de vereniging kunnen zijn personen, woonachting in Nederland, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en van onbesproken levensgedrag zijn.

Artikel 2:         Aanmelding.
Kandidaat-leden melden zich bij de secretaris. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt, indien uit een ingesteld onderzoek is gebleken van hun voldoende geschiktheid, over hun toelating beslist. Van deze beslissing geschiedt onverwijld mededeling aan de kandidaat. Het bestuur is niet gehouden zijn beslissing te motiveren. Bij afwijzende beslissing heeft de betrokkene gedurende een termijn van drie maanden het recht om van deze beslissing in beroep te gaan bij de algemene vergadering van de leden.

Artikel 3:         Rechten.
De leden hebben, behoudens bijzondere bepalingen ten aanzien van enig evenement, het recht om aan alle evenementen, die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen.

Artikel 4:         Beëindiging lidmaatschap.
Het lidmaatschap gaat verloren:

  1. Door schriftelijke opzegging aan de secretaris, mits uiterlijk in de maand, voorafgaande aan het opvolgende verenigingsjaar;
  2. Door vervallenverklaring na schorsing door het bestuur.

Het bestuur zal een lid kunnen schorsen ingeval van:

  1. Wangedrag, waaronder wordt verstaan het in gevaar brengen of aantasten van de goede naam der vereniging of op andere wijze de vereniging benadelen;
  2. Wanbetaling, waarvan sprake is, indien betrokkene na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft zijn contributies over enig jaar te voldoen.

Het bestuur stelt het betrokken lid terstond schriftelijk in kennis van het besluit tot schorsing. Het betrokken lid kan alsdan ter eerstvolgende ledenvergadering tegen schorsing een schriftelijk gemotiveerd protest indienen. De ledenvergadering zal zich terstond uitspreken over de vervallenverklaring. Tekent het betrokken lid niet ter eerstvolgende ledenvergadering protest aan, dan is het lidmaatschap voor hem vervallen op de dag, volgende op die der bovenbedoelde vergadering.

In speciale gevallen kan de ledenvergadering de schorsing verlengen tot ten hoogste één jaar.

Artikel 5:         Ereleden.
Tot ereleden kunnen worden benoemd zij, die zich voor de auto- en motorsport in het algemeen of voor de vereniging in het bijzonder hebben onderscheiden; zij worden benoemd als erelid door de algemene ledenvergadering, bij besluit van tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten als de leden. Zij zijn verkiesbaar tot bestuurslid en hebben stemrecht. Contributie zijn zij niet verschuldigd.

Artikel 6:         Donateurs.
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die jaarlijks een bedrag van tenminste € 5,00 betalen. Zij bezitten geen stemrecht.

Van het bestuur

Artikel 7:         Bestuurssamenstelling.
Het bestuur der vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 bestuursleden. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn, in welk geval er vier bestuursleden moeten zijn.

Artikel 8:         Bestuursverkiezing.
De bestuursleden worden door de ledenvergadering uit een kandidaatstelling gekozen, waarbij de voorzitter in functie wordt gekozen, terwijl de andere bestuursleden de overige functies in onderling overleg verdelen.

Kandidaatstelling geschied door:

  1. Het bestuur;
  2. Tenminste vijf leden, wier namen niet op de kandidaatslijst voorkomen, en moet tenminste drie dagen voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaats hebben, schriftelijk bij de functionerende secretaris zijn ingediend.

De bestuursleden treden 3-jaarlijks af volgens 2/2/1.
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 9:         Vacatures.
In tussentijdse vacatures wordt niet voorzien, tenzij de vergadering van leden of het bestuur zulks nodig oordeelt.

Artikel 10:       Belangenbehartiging.
Het bestuur behartigt de belangen der vereniging overeenkomstig de Statuten.

Artikel 11:       Taak bestuur.
Het bestuur leidt de vereniging, beheert de financiën en eigendommen, voert besluiten van de ledenvergadering uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden.

De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten.

Van de voorzitter.

Artikel 12:       Taak voorzitter.
De voorzitter leidt alle vergaderingen; bij zijn afwezigheid wordt de taak waargenomen door één der overige bestuursleden. Hij waakt voor de handhaving van Statuten en Huishoudelijk Reglement, alsmede in het algemeen voor een geregelde gang van zaken.

Artikel 13:       Overige taken voorzitter.
Hij bepaalt de data van de bestuursvergaderingen, zo dikwijls hij zulks nodig oordeelt. Hij is daartoe verplicht, indien drie bestuursleden dit wensen en wel op een door die bestuursleden te kiezen tijd en plaats.

Van de secretaris.

Artikel 14:       Taak secretaris.
De secretaris houdt de notulen van alle vergaderingen bij. Bij afwezigheid geeft hij hiervan tijdig kennis aan de voorzitter en deze zorgt alsdan voor een plaatsvervanger.

Artikel 15:       Overige taken secretaris.
De briefwisseling, het archiefbeheer en voorts alles wat tot een vlotte afwerking van alle voorkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door hem of onder zijn verantwoordelijkheid. Hij brengt jaarlijks in de jaarvergadering aan de leden een verslag uit over de gang van zaken van de vereniging.

Van de penningmeester.

Artikel 16:       Taak penningmeester.
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging.

Artikel 17:       Overige taken penningmeester.
Hij draagt zorg voor het innen der contributies, donaties enz. en draagt in het algemeen zorg voor de verstrekking van de geldmiddelen der vereniging.

Artikel 18:       Begroting door penningmeester.
In de jaarvergadering dient hij bij de ledenvergadering een begroting in betreffende de uitgaven over het lopende verenigingsjaar. Overschrijding van de begroting geschiedt eerst na verkregen goedkeuring van de ledenvergadering.

Artikel 19:       Verantwoording penningmeester.
In de jaarvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen verenigingsjaar.

Commissies.

Artikel 20:       Benoeming/verkiezing/opheffing.
Het bestuur kan zich, indien gewenst, doen bijstaan door één of meer commissies, welker benoeming, respectievelijk opheffing, wordt geregeld bij bestuursbesluit.

In afwijking van het vorige lid wordt de wedstrijdcommissie op de algemene jaarvergadering in het eerste kwartaal door de leden jaarlijks gekozen. De in de commissie zitting hebbende leden zijn terstond herkiesbaar.

Ledenvergaderingen.

Artikel 21:       Uitschrijven van een ledenvergadering.
Jaarlijks in het eerste kwartaal wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Op de agenda van deze vergadering komen, behalve de in artikel 9 van de statuten genoemde punten voor:

a. Goedkeuring van de begroting voor het lopende verenigingsjaar;
b. Goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris

Overigens worden ledenvergaderingen uitgeschreven door het bestuur, zo vaak het dit nodig oordeelt.

Zo tenminste tien leden schriftelijk de wens daartoe te kennen geven, is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen binnen een termijn van veertien dagen nadat hem deze wens schriftelijk ter kennis is gebracht.

Artikel 22:       Uitnodiging ledenvergadering.
De uitnodiging tot het bijwonen van een ledenvergadering wordt aan de leden verzonden uiterlijk acht dagen voor de datum waarop de vergadering is vastgesteld.

Artikel 23:       Indienen voorstellen.
Voorstellen en amendementen op voorstellen kunnen staande de vergadering worden ingediend.

Van de stemmingen.

Artikel 24:       Het stemmen.
Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen schriftelijk.

Aanneming of verwerping van enig voorstel of benoeming bij acclamatie is toegestaan.

Artikel 25:       Stembeslissingen.
De volstrekte meerderheid van de uitgebrachte en van waarde verklaarde stemmen is beslissend. Blanco stemmen zijn ongeldig en zullen niet van waarde worden verklaard. Indien over een voorstel ten aanzien van zaken of personen de stemmen staken en na een tweede herstemming nog geen beslissing is gevallen, beslist het lot.

Van de kascommissie.

Artikel 26:       Verkiezing en taak kascommissie.
De kascommissie wordt op voorstel van het bestuur op de jaarvergadering door de leden gekozen en heeft tot taak gedurende het lopende verenigingsjaar het beheer van de financiën en eigendommen te controleren. Hiertoe zal zij van de penningmeester de gegevens zo tijdig ontvangen, dat zij haar verslag tegelijk met de jaarrekening kan uitbrengen in de jaarvergadering.

Slotbepalingen.

Artikel 27:       Rittenreglement.
De ritten zullen worden verreden volgens het NRF-reglement tenzij op de omschrijving van de ritten anders is bepaald.

Artikel 28:       Onvoorziene zaken.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zo mogelijk de leden gehoord hebbende.

Artikel 29:       In werking treding.
Dit reglement treedt in werking op de dag zijner vaststelling, zijnde 22 november 1961.